Monday, November 25, 2019

Why is bris mila on the 8th day?

The Gemara in Nidda 31b gives a fascinating answer.

ומפני מה אמרה תורה מילה לשמונה  שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים
Explains Rashi
שלא יהיו הכל שמחין - שאוכלין ושותין בסעודה ואביו ואמו עצבים שאסורין בתשמיש:

So nowadays when every woman observes ז נקיים the woman is NEVER permitted to the husband on the eighth day. It turns out that the Chumra of ז נקיים contradicts the Torah’s wishes regarding bris mila.

Wednesday, November 13, 2019

אי אפשר בפתיחת הקבר בלא דם

Today’s daf (Nidda 21) has a machlokes Rav Yehuda and Rabanan whether אפשר בפתיחת הקבר בלא דם or not. There is a machlokes the Rambam and the Rosh how to pasken and this question is very relevant הלכה למעשה when doing various medical procedures.

The question we need to ask is, isn’t this a machlokes in מציאות? It should be a biological fact. So why not just check it out. The standard answer given is that everyone agrees on the facts that there is a small percentage of time that blood comes out. The machlokes is whether that percentage is significant enough to make a rule or not.

I find that hard to believe. The Gemara gives no hint of that and certainly sounds like it’s a machlokes in מציאות.

Thursday, November 7, 2019

Now I know why Chasidim wear loose baggy underwear

The Gemara in Nidda 13b says
אמר רב פפא  שמע מינה מכנסים אסורים  והכתיב (שמות כח, מב) ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה
A man is not allowed to wear pants because they might lead to him getting an erection and wasting seed.  This Gemara is quoted by the Rema in Even Haezer 23:6
אסור לרכוב על בהמה בלא אוכף  (פי' מרדעת באסט"ו בלע"ז): הגה בגמרא פרק כל היד משמע דאסור ללבוש מכנסיים אם לא עשויין כבתי שוקיים משום דמביא לידי השחתת זרע ואע"פ שאפשר לדחות דבגמרא לא קאמר אלא בימיהם שהיה להם תרומה ואיכא למיחש לטומאת הגוף מ"מ מדהביא הרא"ש בפסקיו משמע דאף בזמן הזה אסור (הכל ד"ע)
Based on this I don’t see how regular Hanes type underwear can be worn. It’s certainly rubs against the groin area.

Friday, November 1, 2019

Where does breast milk come from?

Today’s daf (Nidda 9a) says the following:

תניא נמי הכי  דם נעכר ונעשה חלב דברי ר"מ  רבי יוסי אומר  אבריה מתפרקין ואין נפשה חוזרת עליה עד עשרים וארבע חדש  א"ר אלעאי  מאי טעמא דר"מ דכתיב  (איוב יד, ד) מי יתן טהור מטמא לא אחד

The Gemara has a dispute why a nursing woman doesn’t get her period. Rabbi Meir says that the blood turns into milk and therefore there are no periods because there is no blood. How does Rabbi Meir know this? He learns it out from a pasuk that tahor milk comes from tameh blood.

We see here that not only did Rabbi Meir get the science wrong but he got the Torah wrong. Since we know that blood doesn’t turn into milk Rabbi Meir’s derasha of the pasuk is also wrong.

Wednesday, October 30, 2019

Why does the Gemara give outlandish explanations for Mishnayos? Part 5

The Gemara in kiddushin discusses קנין אגב and asks whether it requires that the מטלטלים be stacked up on the land. The Gemara tries to bring a proof from the following:

איבעיא להו בעינן צבורים או לא אמר רב יוסף תא שמע ר' עקיבא אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים
ולכתוב עליה פרוסבול ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות ואי אמרת בעינן צבורים כל שהוא למאי חזי
תרגומא רב שמואל בר ביסנא קמיה דרב יוסף כגון שנעץ בה מחט א"ל רב יוסף קבסתן איכפל תנא לאשמועי' מחט

Rabi Akiva  says that even a tiny piece of land is enough to make a קנין אגב. The Gemara then says you see from here that the מטלטלים don’t have to be stacked up on the land because what can you stack up on a tiny piece of land? R’ Shmuel bar Bisna answered the case is you are acquiring a needle. Rav Yosef said that answer upsets him, why would the Tanna teach us a case of how to buy a needle.

For some strange reason here Rav Yosef objects to an outlandish explanation. The question is why is this worse then any of the other examples that I brought, e.g. a worker who was hired to pick up gems? Why here does Rav Yosef reject an outlandish explanation but in so many other places the Gemara does not?

Here is a link to Part 4
http://ajewwithquestions.blogspot.com/2018/05/why-does-gemara-give-outlandish.html

Thursday, September 19, 2019

Were the Tannaim/Amoraim paragons of virtue part 8

The Gemara in Baba Kama 74b has the following story.

גופא אמר רב הונא אמר רב מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור: איתיביה רב חסדא לרב הונא מעשה בר"ג שסימא את עין טבי עבדו והיה שמח שמחה גדולה
מצאו לר' יהושע אמר לו אי אתה יודע שטבי עבדי יצא לחירות אמר לו למה א"ל שסמיתי את עינו אמר לו אין בדבריך כלום שכבר אין לו עדים
Explains Rashi
והיה שמח - לפי שעבד כשר היה והיה מתאוה לשחררו אלא שהמשחרר עבדו עובר בעשה:

So let’s think about this Raban Gamliel was happy because he blinded his slave because that freed him.  Why didn’t he just free him? Because the Torah prohibits it. So because of a Torah prohibition he felt happy about blinding his slave!!!

Sunday, August 25, 2019

God provides food for all?

In last weeks parsha, עקב, we have the mitzva of bentching after eating. In the first beracha we say:

הַזָּן אֶת הָעוֹלָם כֻּלּוֹ בְּטוּבוֹ בְּחֵן בְּחֶסֶד וּבְרַחֲמִים, הוּא נֹתֵן לֶחֶם לְכָל־בָּשָׂר כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ וּבְטוּבוֹ הַגָּדוֹל תָּמִיד לֹא חָסַר לָנוּ וְאַל יֶחְסַר לָנוּ מָזוֹן (תָּמִיד) לְעוֹלָם וָעֶד בַּעֲבוּר שְׁמוֹ הַגָּדוֹל כִּי הוּא אֵל זָן וּמְפַרְנֵס לַכֹּל וּמֵטִיב לַכֹּל וּמֵכִין מָזוֹן לְכָל־בְּרִיּוֹתָיו אֲשֶׁר בָּרָא

 who provides food for the entire world
in his goodness, with grace, kindness, and mercy.
He supplies bread for all living beings,
for His kindness is everlasting.
Because of His great goodness,
we have never lacked food, nor will we ever lack it
on account of His great name
since He is God who feeds and provides for all
and is good to all and who supplies food
for all His creatures which He brought into being.
(Translation taken from aish.com)

How do we reconcile this with the many famines that occurred throughout history and still occur today? How can we state that we have never lacked food when we have? How can we say that god feeds and provides for all when there are starving people in the world?

Sunday, August 18, 2019

Chareidi forum discusses whether a beautiful woman is allowed to leave her house

I read the forums in Otzar Hachochma to see what is going on in the Chareidi world. I was really surprised to find the following question. A woman who knows she is beautiful and people (eg. men) will look at her, can she go out like everyone else. The majority opinion is yes but there are those who claim that she is causing others to sin and is therefore responsible.

IMHO, just the fact that this can even be a discussion shows how far off the rails Chareidi society has gone.

See https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=51&t=45006